top of page

 

ENGLISH

GDPR information to our customers.

 

Information for customers and individual companies

 As a customer of Småland Sportfiske AB and Fiskestore.com, your personal data is processed as contact persons in our customer register and on WIX.com Below is information about the processing and your rights.

 

Controller

Responsible for the processing of personal data is: Småland Sportfiske AB, org nr 55569226368, Storgatan 84, 36230 Tingsryd.

 

Purpose of processing and legal basis

As a customer of Småland Sportfiske AB and Fiskestore.com, your data is processed to the extent necessary to administer the customer relationship so that we can reach the right person in our contacts, newsletters and offers to you. The processing is based on a booking, order, pre-order or direct order that you place with us.

 

Storage and deletion

The customer's personal data is stored as long as the customer relationship remains and thereafter for the period required or permitted by the legislation and practices in force at the time.

 

Your rights as a data subject

- Request a register extract with your personal data, such as name and contact details or purchase history.

- Request the rectification of any inaccurate, incomplete or misleading data.

- Request to be erased. However, this can only be done provided that the company is not entitled to keep the data on any other legal basis.

If you have any questions about the processing of your personal data, please contact info@smaland-sportfiske.com

 

Security Småland Sportfiske AB takes appropriate technical information security measures such as antivirus software and computers with updated software to prevent and limit risks associated with the disclosure of personal data such as unauthorized access, misuse, alteration and destruction.

SVENSKA

GDPR information till våra kunder.

 

Information till kunder och enskilda firmor

 Som kund till Småland Sportfiske AB och Fiskestore.com behandlas era personuppgifter som kontaktpersoner i vårt kundregister och på WIX.com  Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter.

 

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är: Småland Sportfiske AB, org nr 55569226368, Storgatan 84, 36230 Tingsryd.

 

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som kund till Småland Sportfiske AB och Fiskestore.com behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet så att vi ska kunna få tag på rätt person i våra kontakter, nyhetsbrev och erbjudanden gentemot dig. Behandlingen grundas på en bokning, beställning, förorder eller direktorder som ni gör hos oss.

 

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

 

Dina rättigheter som registrerad

- Begära ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter  eller köphistorik.

- Begära rättelse av eventuellt felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.

- Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, kontakta info@smaland-sportfiske.com

 

Säkerhet Småland Sportfiske AB vidtar lämpliga tekniska informationssäkerhetsåtgärder som antivirusprogram och datorer med uppdaterade program för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, missbruk, förändringar och förstörelse.

bottom of page